BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

настоятелство

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

1.Такса за венчавка                                                                                                  70.00 /седемдесет/ лв.
2.Такса за венчавка с украса                                                                                    100.00 /сто/ лв.  
3. Такса за венчавка с хор и украса                                                                           150.00 /сто и петдесет/ лв. 
4.Такса за Свето кръщение                                                                                         60.00 /шестдесет/ лв.
5. Такса за Свето кръщение вкъщи                                                                          60.00 /шестдесет/ лв.
6.Препис на Кръщелно или друг документ                                                               15.00 /петнадесет/ лв.
7.Такса за погребение/включва изкопаване гроб, такса 5 години и опело/          120.00 /сто и двадесет/ лв.
8.Такса за отслужване на панихида                                   20.00 /двадесет/ лв.
9. Такса за отслужване на панихида  и салона в гробищен парк                       20.00 /двадесет/ лв.
10.Отпечатване на некролог/10 броя/              10.00 /десет/ лв.  
11.Такса за гробно място за 10 години                                                                    120.00 /сто и двадесет/ лв.
11./а/ Ако титулярът притежава        
          -трето гробно място   150.00 /сто и петдесет/ лв.
         -четвърто гробно място                                                                                   180.00 /сто и осемдесет/лв.
         -пето и всяко следващо   210.00 /двеста идесет/ лв.
12. Такса за гробно място за 10 години за чужди граждани                             300.00 /триста/ лв.  
13.Такса за прехвърляне на кости                                  50.00 /петдесет/ лв.

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.Настоящият правилник урежда организацията за рационално ползване на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив и вътрешния ред за:

 

1.      Ползване на зрителната зала и прилежащите помещения в Арменския Културен Дом от арменски организации, сдружения, фондации и съвети, театрален, музикален и танцов състав, ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян”, които организират своята дейност на територията на дома

2.      Ползването на зрителната зала на Арменския Културен Дом от физически лица, фирми и външни организации

3.      При ползване на зрителната зала на Арменския Културен Дом предимство имат общоарменските мероприятия

 

Чл. 2. Правилникът има за цел да създаде организационни предпоставки и условия за развитие на културно-просветната дейност на арменската общност.

Отчетно събрание - 25.02.2012

На 25.02.2012 г. в Арменския Културен Дом се проведе събрание на църковнот настоятелство, което даде отчет на извършените дейности в присъствието на Н.В.П. архимандрит Абгар Овакимян, местоблюстител на арменската епархия в България.

Събранието бе открито от Н.В.Б. протопрезвитер Кеворк Хачерян – духовен водач на арменците в Пловдив с „Отче наш”.

Присъстващите 110 души гласуваха за следния Дневен ред, обявен от водещия събранието протопрезвитер Кеворк Хачерян:

1. Отчет  на ЦН при храм ,,Сурп Кеворк” гр. Пловдив за периода 2010 г. – 2011 г.

2. Избор на делегати за Църковно народен събор

След като така предложения Дневен ред бе приет се пристъпи към отчетния доклад на ЦН, прочетен от председателя Е. Узунян.

Съобщения и решения - 2010 г.

С Протокол N 12/09.09.2010 г. Арменско Църковно Настоятелство при храм "Сурп Кеворк" взе решение да подпомогне през зимните месеци социално слаби сънародници с пакети от хранителни продукти.

 

С Протокол № 11/23.08.2010 г. на АЦН гр. Пловдив Арменско Църковно Настоятелство при храм "Сурп Кеворк" ще започне ремонт на санитарните възли в Арменския Културен Дом.

 

 

Протокол № 2/08.01.2010 г.

Вътрешен правилник за стопанисване на Арменския Културен Дом на ул. "Турист" 2 към храм "Сурп Кеворк" бе връчен на всички членове на ЦН, арменски организации, сдружения, театрален състав, танцов състав и музикален състав. Правилникът е задължителен за всички гореспоменати лица и ръководството на ЦН ще упражнява контрол за неговото спазване.

Списък на настоятелствата през годините

Мандат Бр. заседания ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕКРЕТАР КОВЧЕЖНИК ЧЛЕН ЧЛЕН ЧЛЕН ЧЛЕН
1 10.07.1883 - 14.04.1884 37 Бидан Месробович Татеос Алинах Харутюн Топакбашян Таквор Степанян Таквор Акбъцъкян    
2 15.04.1884 - 21.04.1884 6 Ованес Хайрабедян Аракел Месробович Мъгърдич Минасян Гарабед Такворян Хачадур Бохосян Касбар Йълдъзян Таквор Акбъцъкян
3 22.04.1884 - 15.11.1886 22 Ованес Хайрабедян Аракел Месробович Таквор Гарабедян Мъгърдич Минасян Хачадур Бохосян Касбар Йълдъзян Таквор Акбъцъкян
4 16.11.1886 - 22.05.1890 85 Мъгърдич Месробович Таквор Хиндлян Агоп Атамян Степан Топакбашян Ованес Кантарян Кеворк Тевекелян Кеворк Гарабедян
5 23.05.1890 - 05.12.1890 4 Мъгърдич Месробович Агоп Папазян Агоп Атамян Хачадур Бохосян Мъгърдич Вартазармян Кеворк Тевекелян Кеворк Гарабедян
6 06.12.1890 - 19.12.1892 57 Мъгърдич Минасян Ованес Месробович Ховсеп Кантарян Мъгърдич Товмасян Хачик Такворян Каприел Токатлян Харутюн Топакбашян
7 20.12.1892 -22.3.1893 33 Бидан Месробович Таквор Хиндлян Кеворк Тевекелян Ованес Кантарян Гозмос Сахагян    
8 23.03.1893 13.02.1894 29 Манук Хиндлян Аракел Казазян Бедрос Асдарджян Агоп Атамян Нигохос Дарханян    
9 14.02.1894 - 17.08.1896 38 Манук Хиндлян Аракел Казазян Кеворк Тевекелян Агоп Атамян Нигохос Бусецян Бедрос Асдарджян Гозмос Сахагян
10 18.08.1896 - 20.12.1897 28 Хачадур Бохосян Таквор Хиндлян Манук Товмасян Апрахам Топакбашян Аракел Казазян Агоп Атамян Дикран Сарафян
11 21.12.1897 - 19.09.1898 4 Бедрос Асдарджян Крикор Тамирянц   Ервант Кюрдян Т. Г. Пантигян Карник Кавафян Мъгърдич Товмасян
12 20.09.1898 - 29.07.1899 14 Харутюн Хошлян Бедрос Болсецян Мардик Карагьозян Микаел Шишманян Гарабед Серемджян Степан Чалгъджиян  
13 30.07.1899 - 03.09.1900 46 Хачик Гидиков Бедрос Асдарджян Ованес Кантарян Ованес Арамян Крикор Тамирян Ованес Карагьозян Аракел Казазян
14 04.09.1900 - 09.07.1901 14 Хайрабед Саркисян Бедрос Дериян Гарабед Товмасян Ованес Гарабедян Степан Папазян    
15 9.07.1901 - 16.3.1902 11 Хайрабед Саркисян Бедрос Дериян Гарабед Товмасян Таквор Зодигян Арменак Пантигян    
16 17.03.1902 - 01.10.1906 88 Ервант Кюрдян Д-р Бедрос Орманян Манук Товмасян Агоп Атамян Гарабед Екнаян Ованес Кантарян Кеворк Тевекелян
17 02.10.1906 - 03.11.1907   Кеворк Тевекелян            
18 04.11.1907 - 05.12.1907 3 Ервант Кюрдян Рупен Асдарджян Хайг Чилян Мъгърдич Ашбазян Агоп Бенлиян Мъгърдич Товмасян Ховсеп Такворян
19 06.12.1907 - 09.7.1911 105 Ервант Кюрдян Хайг Чилян Мъгърдич Товмасян Ховсеп Ховсепян Агоп Бенлиян Крикор Тавитян Апрахам Топакбашян
20 10.7.1911 - 28.9.1913 35 Харут Гюлян Степан Тавитян Агоп Демирджян Мъгърдич Товмасян Манук Терзиян Ованес Месробович Агоп Атамян
21 29.9.1913 - 12.10.1913 4 Крикор Тавитян Асадур Бедигян   Агоп Ходигян Ованес Карагьозян Хайг Серемджиян  
22 13.10.1913 - 21.10.1913 11 Агоп Ходигян Хайг Серемджиян Асадур Бедигян Ованес Карагьозян Мъгърдич Товмасян Крикор Тавитян Апрахам Топакбашян
23 22.10.1913 - 17.6.1915 52 Ованес Кантарян Хайг Чилян Крикор Тавитян Хачик Такворян Манук Терзиян Ованес Месробович Агоп Атамян
24 17.6.1915 - 31.10.1916 58 Асадур Бедигян Хайг Серемджиян Рупен Асдарджян Михран Шишманян Гарабед Мъгърдичян    
25 01.11.1916 - 17.11.1918 53 Ованес Кантарян Бедрос Дерияян Таквор Хиндлян Хайг Чилян Хачик Такворян    
26 18.11.1918 - 24.09.1919 47 Хайг Хошлян Асадур Бедигян Бедрос Топакбашян Сетрак Папазян Агоп Демирджян    
27 25.09.1919 - 16.04.1921 69 Хайг Хошлян Асадур Бедигян Гарабед Мъгърдичян Бедрос Теллалян А. Демирджи- Агоп Терзиян Хазарик Папазян
башян
28 17.04.1921 - 09.09.1923 98 Кеворк Атамян Д-р Товмас Товмасян Аведис Тилкиян        
29 10.09.1923 -21.03.1925 60 Арсен Татеосян Хазарик Папазян Ованес Тосбъйъкян        
30 22.03.1925 - 22.02.1929 84 Д-р Товмас Товмасян Агоп Степанян Крикор Вартанян Ервант Атамян Аведис Тилкиян Арам Бохосян Онник Черчиян
31 23.02.1929 - 02.04.1930 41 Крикор Тютюнджян Мъгърдич Казазян Агоп Степанян Д-р Мишел Орманян Хачик Баклаян Мъгърдич Апкарян Таквор Такворян
32 03.04.1930 - 08.04.1932 44 Карник Тютюнджян Харутюн Теллалян Мушех Казазян Татеос Язъджиян Хачер Вартазармян Д-р Мишел Орманян Ехия Арнавудян
33 09.04.1932 - 10.05.1932 4 Вахрам Товмасян Агоп Малхасян Онник Казазян        
34 11.05.1932 - 10.12.1934 33 Карник Тютюнджян Ованес Казазян Харутюн Теллалян Арам Бохосян Саркис Саркисян Бохос Шишманян Ервант Атамян
35 11.12.1934 - 06.08.1938 50 Арис Курбетян Ервант Атамян Харутюн Теллалян Вахрам Товмасян Бохос Шишманян Крикор Казазян Астиг Ибоян
36 07.08.1938 - 10.10.1944 45 Кеворк Атамян Агоп Папазян Мушех Казазян        
37 11.10.1944 - 30. 01.1949 62 Гаро Гарабедян Хачик Морджигян Крикор Гарабедян        
38 31.01.1949 -21.02.1950 17 Бедрос Фесликян Крикор Гарабедян Саркис Жамакордзян Таниел Таниелян Кеворк Гарабедян    
39 22.02.1950 - 19.04.1954 35 Кеворк Гарабедян Саркис Алтунян Таниел Таниелян Саркис Жамакордзян Крикор Гарабедян    
40 20.04.1954 - 05.09.1954 13 Кеворк Гарабедян Саркис Алтунян Таниел Таниелян Левон Апкарян Норайр Демирджиян Мариам Мъхитарян Лусине Ехигян
41 06.09.1954 - 26.12.1958 35 Кеворк Гарабедян Таниел Таниелян Левон Апкарян Норайр Демирджиян Хрант Балаян Мариам Мъхитарян Лусине Ехигян
42 27.12.1958 - 10.02.1961 18 Кеворк Гарабедян Саркис Алтунян Таниел Таниелян Левон Апкарян Мариам Мъхитарян Норайр Демирджиян Мардик Месчиян
43 11.02.1961 - 24.06.1963 20 Саркис Алтунян Норайр Демирджиян Таниел Таниелян Левон Апкарян Мариам Мъхитарян Мардик Месчиян Х. Хампарцумян
44 25.06.1963 -13.12.1970   Саркис Алтунян Левон Апкарян Таниел Таниелян Мариам Мъхитарян Мардик Месчиян Азнив Ханбегян Бохос Постаджян
45 14.12.1970 - 15.10.1971   Саркис Алтунян Таниел Таниелян Левон Апкарян Бедрос Измирлиян Мардик Месчиян Астик Ибоян Мариам Мъхитарян
46 16.10.1971 - 15.06.1972   Саркис Алтунян Таниел Таниелян Левон Апкарян Бедрос Измирлиян Мардик Месчиян Астик Ибоян Мариам Мъхитарян
47 16.06.1972 - 30.10.1976   Саркис Алтунян Таниел Таниелян Астик Ибоян Левон Апкарян Мардик Месчиян Бедрос Измирлиян Мариам Мъхитарян
48 31.10.1976 - 22.1.1978   Саркис Алтунян Таниел Таниелян Мардик Месчиян Бедрос Измирлиян Мариам Мъхитарян Манник Нерсесян Ервант Гарабедян
49 23.01.1978-08.04.1994   Мардик Едгарян Мардик Месчиян Онник Хованесян Хачик Язъджиян Мариам Мъхитарян Манник Нерсесян Ервант Гарабедян
                Бохос Хошикян Торос Доникян
Мандат Бр. заседания ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗАМЕСТНИК СЕКРЕТАР ЧЛЕН ЧЛЕН ЧЛЕН ЧЛЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ
50 09.04.1994 - 04.05.1995 28 Азад Ховсепян Гаро Антреасян Аршалуйс Тахмисян Рупен Чавушян Ехиязар Узунян Д-р Торос Торосян Диран Минасян
Бердж Озанян
        Агоп Дайджанян          
51 05.05.1995 - 13.11.1998 200 Гаро Антреасян Агоп Дайджанян Аршалуйс Тахмисян Ехиязар Узунян Д-р Торос Торосян Рупен Чавушян Диран Минасян
52 14.11.1998 - 10.12.2002   Ехиязар Узунян Агоп Дайджанян Аршалуйс Тахмисян Рупен Чавушян Сукиас Якубян Гаро Антреасян Бохос Хошикян
53 11.12.2002 -10.03.2006 75 Ехиязар Узунян   Дикран Стамболян Рупен Чавушян Бохос Хошикян Аршалуйс Тахмисян Крикор Папазян
                Бохос Гюлян Таквор Гарабедян
54 11.3.2006   Ехиязар Узунян Рупен Чавушян Таквор Гарабедян Мари Саркисян Крикор Доганян Бохос Гюлян Бохос Хошикян
55 04.12.2009   Ехиязар Узунян Рупен Чавушян Таквор Гарабедян Мари Саркисян Хайг Доникян Максуд Кеворкян Жирайр Гарабедян
56 10.3.2013   Бердж Джаникян Инж. Апрахам Саркисян Хайк Гарабедян Мари Саркисян Инж. Саркис Гарабедян Доц. Агоп Сренц Отец Кеворк Хачерян, заменен с отец Храч Мурадян

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Протопрезвитер Кеворк Хачерян е роден  в  София през 1940 г. Родителите му са обикновени, трудови хора, в семейството винаги е владеел духът на християнските добродетели. По-големият им син, Гарабед (светското име на отец Хачерян), още осемгодишен започва да посещава арменската църква “Сурп Асдвадзазин” (Света Богородица) в София. и усърдно да усвоява особеностите и смисъла на християнските ритуали. През 1957 год. той получава четвъртата според църковните канони степен – певец. Тя е най-ниската в йерархията и е начало на дълъг път в служба на каузата на арменската общност и арменската църква.

Такси за ритуали и обреди

 

 

 

 

 

 

 

Такси, установени от Арменско църковно настоятелство

към храм "Сурп Кеворк" - гр. Пловдив

с протоколно решение от 07.03.2014 г.

 

№ по ред такса за:

цена

лева

цена

долари

1 венчавка 70  
2 венчавка с хор и украса 150  
венчавка с украса 100  
3 свето кръщене 60  
4 свето кръщене вкъщи 60  
5

препис на кръщелно свидетелство

или друг документ

10

30

за чужд гражданин
 

6 погребение (включва изкопаването на гробното поле, такса за 5 години и опело) 120  
7 панихида 20  
8 некролог 10 бр. 10  
9 гробно място за 10 години 120  
10 трето гробно място за 10 години 150  
11 четвърто гробно място за 10 години 180  
12 пето и всяко следващо гробно място за 10 години 210  
13 гробно място за 10 години на живущ в чужбина 300 200
14 полагане на кости 50  

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА АРМЕНСКИТЕ ГРОБИЩА – ПЛОВДИВ

 

1. НЕПОДДЪРЖАНИТЕ гробни места да се ОТНЕМАТ

след уведомително предупреждение и Решение на Църковното Настоятелство. Наследниците на изоставените гробни места НЯМАТ ПРАВО НА МАТЕРИАЛНО ОБЕЩЕТЕНИЕ

за извършени от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното ползване (огради, облицовки, пътеки и др.).

 

2. ПРАВОТО на ползване на гробно поле се ОТНЕМА при неплащане на таксата за гробоползване 6 (шест) месеца след изтичане срока на плащане, (таксата за 10-годишния срок може да се плати и на части).

 

3. Всички треви и отпадъдъчни материали от изчистените гробни места да се изхвърлят от гражданите на определените места, в кошовете, поставени на самите алеи и определеното място за сметище. ЗАБРАНЯВА се изхвърлянето или прехвърлянето на тези отпадъчни материали или върху други гробни места или по алеите.

 

4. Ограждането на гробните места и поставянето на паметници да става след подадена МОЛБА до Църковното Настоятелство. Разрешението в писмен вид се дава след оглед на мястото от членовете на комисията, отговаряща за гробищния парк, съобразно норматива за размера, местоотстояние и поддържането на естетическия вид на алеите и подходите_към тях.

 

5. Лицата, които са извършвали работа по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са ДЛЪЖНИ НЕЗАБАВНО, за своя сметка, да

ВЪЗСТАНОВЯТ терените,засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

Работниците по изкопаването на гробните места да ПАЗЯТ съседните гробове, като поставят предпазни плоскости.

 

6. Върху отпуснатите временни гробове могат да бъдат поставени паметни плочи в размер на 30/40 см. след подадена МОЛБА и РАЗРЕШЕНИЕ от Църковното Настоятелство.

 

7. ЗАБРАНЯВА се своеволно присъединяване на гробни места, приготвяне на варов или циментов разтвор върху алеите, ПАЛЕНЕТО на огън, ОТСИЧАНЕ или ЗАСАЖДАНЕ на дървета, храсти, високостеблени декоративни или плодни дървета в парцелите, алеите и на гробните места И ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО на Църковното Настоятелство.

 

8. Използването на ритуалната зала става след предварително ЗАПИСВАНЕ в канцеларията на настоятелството. След ползването й, залата се предава в заварения порядък.

 

9. Свещениците и дяконите са ДЛЪЖНИ да носят и обличат приетия по църковен образец облекло съответстващо на ритуала.

 

10. Роднините и близките на погребаните в арменските гробища ВЪЗПРИЕМАТ и се ПОДЧИНЯВАТ на арменските обреди.

 

11. Всяко трудно или спорно решение, отнасящо се до гробните полета и до гробищния парк се решава на съвещание на Църковното Настоятелство с МНОЗИНСТВО и в никакъв случай еднолично.

 

 

Гражданите са длъжни да стопанисват предоставените им гробни места. Контролът по ПРАВИЛНИКА се възлага на комисията, отговаряща за гробищния парк и

работещите там щатни служители. Щатните служители изпълняват само писмените нареждания на Църковното Настоятелство.

 

ПРАВИЛНИКЪТ за вътрешния ред на АРМЕНСКИЯ ГРОБИЩЕН ПАРК е заимстван от

"Правилник за устройство и дейност на траурна дейност" на Общински съвет - Пловдив, взето с Решение № 532, Протокол № 23 от 18.12.2003 г.

Страница: 1
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com