BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

1.Такса за венчавка                                                                                                  70.00 /седемдесет/ лв.
2.Такса за венчавка с украса                                                                                    100.00 /сто/ лв.  
3. Такса за венчавка с хор и украса                                                                           150.00 /сто и петдесет/ лв. 
4.Такса за Свето кръщение                                                                                         60.00 /шестдесет/ лв.
5. Такса за Свето кръщение вкъщи                                                                          60.00 /шестдесет/ лв.
6.Препис на Кръщелно или друг документ                                                               15.00 /петнадесет/ лв.
7.Такса за погребение/включва изкопаване гроб, такса 5 години и опело/          120.00 /сто и двадесет/ лв.
8.Такса за отслужване на панихида                                   20.00 /двадесет/ лв.
9. Такса за отслужване на панихида  и салона в гробищен парк                       20.00 /двадесет/ лв.
10.Отпечатване на некролог/10 броя/              10.00 /десет/ лв.  
11.Такса за гробно място за 10 години                                                                    120.00 /сто и двадесет/ лв.
11./а/ Ако титулярът притежава        
          -трето гробно място   150.00 /сто и петдесет/ лв.
         -четвърто гробно място                                                                                   180.00 /сто и осемдесет/лв.
         -пето и всяко следващо   210.00 /двеста идесет/ лв.
12. Такса за гробно място за 10 години за чужди граждани                             300.00 /триста/ лв.  
13.Такса за прехвърляне на кости                                  50.00 /петдесет/ лв.
 

настоятелство

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

Отчетно събрание - 25.02.2012

Съобщения и решения - 2010 г.

Списък на настоятелствата през годините

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Такси за ритуали и обреди

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

Страница: 1
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com