BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

1.Такса за венчавка                                                                                                  70.00 /седемдесет/ лв.
2.Такса за венчавка с украса                                                                                    100.00 /сто/ лв.  
3. Такса за венчавка с хор и украса                                                                           150.00 /сто и петдесет/ лв. 
4.Такса за Свето кръщение                                                                                         60.00 /шестдесет/ лв.
5. Такса за Свето кръщение вкъщи                                                                          60.00 /шестдесет/ лв.
6.Препис на Кръщелно или друг документ                                                               15.00 /петнадесет/ лв.
7.Такса за погребение/включва изкопаване гроб, такса 5 години и опело/          120.00 /сто и двадесет/ лв.
8.Такса за отслужване на панихида                                   20.00 /двадесет/ лв.
9. Такса за отслужване на панихида  и салона в гробищен парк                       20.00 /двадесет/ лв.
10.Отпечатване на некролог/10 броя/              10.00 /десет/ лв.  
11.Такса за гробно място за 10 години                                                                    120.00 /сто и двадесет/ лв.
11./а/ Ако титулярът притежава        
          -трето гробно място   150.00 /сто и петдесет/ лв.
         -четвърто гробно място                                                                                   180.00 /сто и осемдесет/лв.
         -пето и всяко следващо   210.00 /двеста идесет/ лв.
12. Такса за гробно място за 10 години за чужди граждани                             300.00 /триста/ лв.  
13.Такса за прехвърляне на кости                                  50.00 /петдесет/ лв.
 

Таркманчац - Ден на светите преводачи

АРХИЕРЕЯТ НА АРМЕНСКАТА ЕПАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ В ПЛОВДИВ НА 19 МАРТ, НЕДЕЛЯ, 2017 г.

ЧЕСТИТО! ДЕЛЕГАТИТЕ ИЗБРАХА НОВИЯ АРХИЕРЕЙ на Арменската епархия в Bългария

ОСВЕЩАВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНАТА КАРТИАН "СВЕТИТЕ ЖЕРТВИ ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД"

ОСВЕЩАВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНАТА КАРТИНА "СВЕТИТЕ ЖЕРТВИ ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД"

ПОСЛАНИКЪТ НА ИРЛАНДИЯ ПОСЕТИ ХРАМ "СУРП КЕВОРК"

Анонимен художник от Сюник

Арменски манускрипти

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В АРМЕНСКИЯ ХРАМ В ПЛОВДИВ

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com