BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

ПРАВИЛНИК

за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”,

гр. Пловдив

 

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.Настоящият правилник урежда организацията за рационално ползване на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив и вътрешния ред за:

 

1.      Ползване на зрителната зала и прилежащите помещения в Арменския Културен Дом от арменски организации, сдружения, фондации и съвети, театрален, музикален и танцов състав, ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян”, които организират своята дейност на територията на дома

2.      Ползването на зрителната зала на Арменския Културен Дом от физически лица, фирми и външни организации

3.      При ползване на зрителната зала на Арменския Културен Дом предимство имат общоарменските мероприятия

 

Чл. 2. Правилникът има за цел да създаде организационни предпоставки и условия за развитие на културно-просветната дейност на арменската общност.

 

РАЗДЕЛ II

ДЕЙНОСТ НА ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Чл. 3(1) Ръководството на АЦН (Арменско Църковно Настоятелство) при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив контролира правилното и по предназначение използване на предоставените помещения (площи).

(2) Определя режима на ползване на зрителната зала, като разглежда и одобрява в едноседмичен срок постъпилите молби за ползване на Арменския Културен Дом.

(3) Организира текущата поддръжка, основни ремонти и разходите по ел.енергия и вода на Арменския дом

(4) Сключва договори за предоставяне на зрителната зала за ползване от физически лица, фирми и организации

 

РАЗДЕЛ III

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АРМЕНСКИКУЛТУРЕНДОМ ОТ АРМЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ, ФОНДАЦИИ иСЪВЕТИ; ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ, МУЗИКАЛЕН СЪСТАВ, ТАНЦОВ СЪСТАВ; ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖИЯН”

 

 Чл. 4. АЦН предоставя за безвъзмездно ползване на Арменския Културен Дом от организации, сдружения, фондации и съвети, театрален, музикален и танцов състав, ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян”, наричани по-долу „Представителства”.

Чл. 5.Представителствата ползват зрителната зала след предварителна писмена заявка, която трябва да се направи най-късно 15 (петнадесет) дни преди определеното мероприятие  в канцеларията на АЦН на ул. „Турист” N 2, Пловдив

Чл. 6.При наличие на повече от една заявка за дата и час, разрешение за ползване се получава по реда на постъпване на заявката ( също се съблюдава чл. 1, т. 3)

Чл. 7. Представителствата, които организират своите мероприятия са длъжни да спазват всички разпоредби на настоящия Правилник, както и да спазват Наредбата за осигуряване на обществения ред, Приложение 1 към Решение N 198, протокол N 10/ 28.05.2009 г. на Община Пловдив.

Чл. 8.Организаторът на мероприятието е длъжен лично да подаде молба, в случаите, когато мероприятието ще продължи след 22:00 ч. и  да поеме ангажимента за шума, реда и др.

Чл. 9.Представителствата са длъжни да ползват предоставените им помещения (площи) по предназначение и с грижата на добър стопанин.

Чл. 10. Представителствата са длъжни след завършване на мероприятието да почистят и подредят помещенията, които са ползвали, както и терените около сградата във вида на получаването. Отпадъците да се изхвърлят на определените за тази цел места.  

Чл. 11.В помещенията на Арменския Културен Дом пушенето е забранено.

Чл. 12.Представителствата нямат право да преотдават под наем или под каквато и да било друга форма като съвместна дейност и др., предоставените им за ползване зрителна зала и помещения на трети лица (представителства, фирми, организации, физически лица), както и да променят преназначението на обявеното мероприятие.

Чл. 14. Представителствата са длъжни да не допускат да се извършват действия, които могат да изложат сградите и имуществата на Арменския Културен Дом на опасност от пожар или да нанесат значителни повреди.

                                           

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АРМЕНСКИЯ КУЛТУРЕН ДОМ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл. 13. (1) АЦН може да предостави зрителната зала на Арменския Културен Дом за ползване от физически лица, фирми и организации за културни и делови мероприятия, изложбени площи, концерти, съобразени със спецификата на църковния комплекс.

(2) Ползването на Арменския Културен Дом за изложбени площи, концертна зала, за културни и делови мероприятия се извършва след подаване на писмено искане най-късно 15 (петнадесет) дни преди определеното мероприятие до канцеларията наАЦН на ул. „Турист” N 2, Пловдив.

(3) Ползването на площи и зали за културни и делови прояви съгласно Раздел IV чл.13 (1)се заплаща по цени, определени от ръководството на АЦН.

Чл. 14.Организаторите са длъжни да спазват на своето мероприятие всички разпоредби  на настоящия Правилник, както и да спазват Наредбата за осигуряване на обществения ред, Приложение 1 към Решение N 198, протокол N 10/ 28.05.2009 г. на Община Пловдив.

Чл. 15.Организаторът на мероприятието е длъжен лично да подаде молба, в случаите, когато мероприятието ще продължи след 22:00 ч.

Чл. 16.Организаторите са длъжни след завършване на мероприятието да почистят и подредят помещенията, които са ползвали, както и терените около сградата във вида на получаването. Отпадъците да се изхвърлят на определените за тази цел места.  

Чл. 17.Организаторите са длъжни на своите мероприятия да ползват предоставените им помещения и площи по предназначение и с грижата на добър стопанин.

Чл. 18. В помещенията на Арменския Културен Дом пушенето е забранено.

Чл. 19.Организаторите са длъжни да не допускат да се извършват действия, които могат да изложат сградите и имуществата на Арменския Културен Дом на опасност от пожар или да нанесат значителни повреди.

 

РАЗДЕЛ V

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

Чл. 20.Ръководството на АЦН организира контрола върху спазването на правилата, реда, задълженията и изпълненията на изискванията, посочени в настоящия Правилник.

Чл. 21. При допускане на нарушения АЦН разглежда на свое заседание случаите на нарушения и може да налага санкции на ползващите, в зависимост от характера и размера на нарушението, както следва:

  1. Устна забележка
  2. Забележка в писмена форма с предупреждение за прилагане на по-строги санкции
  3. Други санкции, съответстващи на характера и степента на нарушението

 

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът влиза в сила от утвърждаването му от Ръководството на Църковното Настоятелство при църква „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив с Протоколно Решение № 29/23.8.2012 г.

 

get pdf
 

настоятелство

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

Отчетно събрание - 25.02.2012

Съобщения и решения - 2010 г.

Списък на настоятелствата през годините

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Такси за ритуали и обреди

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

Страница: 1
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com