BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА АРМЕНСКИТЕ ГРОБИЩА – ПЛОВДИВ

 

1. НЕПОДДЪРЖАНИТЕ гробни места да се ОТНЕМАТ

след уведомително предупреждение и Решение на Църковното Настоятелство. Наследниците на изоставените гробни места НЯМАТ ПРАВО НА МАТЕРИАЛНО ОБЕЩЕТЕНИЕ

за извършени от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното ползване (огради, облицовки, пътеки и др.).

 

2. ПРАВОТО на ползване на гробно поле се ОТНЕМА при неплащане на таксата за гробоползване 6 (шест) месеца след изтичане срока на плащане, (таксата за 10-годишния срок може да се плати и на части).

 

3. Всички треви и отпадъдъчни материали от изчистените гробни места да се изхвърлят от гражданите на определените места, в кошовете, поставени на самите алеи и определеното място за сметище. ЗАБРАНЯВА се изхвърлянето или прехвърлянето на тези отпадъчни материали или върху други гробни места или по алеите.

 

4. Ограждането на гробните места и поставянето на паметници да става след подадена МОЛБА до Църковното Настоятелство. Разрешението в писмен вид се дава след оглед на мястото от членовете на комисията, отговаряща за гробищния парк, съобразно норматива за размера, местоотстояние и поддържането на естетическия вид на алеите и подходите_към тях.

 

5. Лицата, които са извършвали работа по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са ДЛЪЖНИ НЕЗАБАВНО, за своя сметка, да

ВЪЗСТАНОВЯТ терените,засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

Работниците по изкопаването на гробните места да ПАЗЯТ съседните гробове, като поставят предпазни плоскости.

 

6. Върху отпуснатите временни гробове могат да бъдат поставени паметни плочи в размер на 30/40 см. след подадена МОЛБА и РАЗРЕШЕНИЕ от Църковното Настоятелство.

 

7. ЗАБРАНЯВА се своеволно присъединяване на гробни места, приготвяне на варов или циментов разтвор върху алеите, ПАЛЕНЕТО на огън, ОТСИЧАНЕ или ЗАСАЖДАНЕ на дървета, храсти, високостеблени декоративни или плодни дървета в парцелите, алеите и на гробните места И ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО на Църковното Настоятелство.

 

8. Използването на ритуалната зала става след предварително ЗАПИСВАНЕ в канцеларията на настоятелството. След ползването й, залата се предава в заварения порядък.

 

9. Свещениците и дяконите са ДЛЪЖНИ да носят и обличат приетия по църковен образец облекло съответстващо на ритуала.

 

10. Роднините и близките на погребаните в арменските гробища ВЪЗПРИЕМАТ и се ПОДЧИНЯВАТ на арменските обреди.

 

11. Всяко трудно или спорно решение, отнасящо се до гробните полета и до гробищния парк се решава на съвещание на Църковното Настоятелство с МНОЗИНСТВО и в никакъв случай еднолично.

 

 

Гражданите са длъжни да стопанисват предоставените им гробни места. Контролът по ПРАВИЛНИКА се възлага на комисията, отговаряща за гробищния парк и

работещите там щатни служители. Щатните служители изпълняват само писмените нареждания на Църковното Настоятелство.

 

ПРАВИЛНИКЪТ за вътрешния ред на АРМЕНСКИЯ ГРОБИЩЕН ПАРК е заимстван от

"Правилник за устройство и дейност на траурна дейност" на Общински съвет - Пловдив, взето с Решение № 532, Протокол № 23 от 18.12.2003 г.

 

настоятелство

ТАКСИ Установени от ЦН при храм”Сурп Кеворк”- Пловдив с протоколно решение от 07.03.2014 г.

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на Арменски Културен Дом при храм „Сурп Кеворк”, гр. Пловдив

Отчетно събрание - 25.02.2012

Съобщения и решения - 2010 г.

Списък на настоятелствата през годините

Свещеници, служили в храма от 1917 г. до днес

Протопрезвитер Кеворк Хачерян

Такси за ритуали и обреди

Правилник за стопанисване на арменския гробищен парк

Страница: 1
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com